TOK

อุปสรรค คือ
เพือนมีเวลาไม่ตรงกัน เลยทำให้งานเสร็จล่าช้า
ความคิดเห็น
โครงงานที่ได้ทำมีประโยชน์ต่อสังคม ทำให้มีความรู้ต่อการทำไข่เค็มมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ส่วนนำ

ชื่อเรื่อง ไข่เค็ม
ผู้จัดทำ น.ส. ชนิดา นิลอุบล เลขที่ 34 ม.6/2
น.ส. ภัทราวรรณ โลราช เลขที่ 43 ม.6/2
น.ส.วรมน หมื่นดาบ เลขที่ 46 ม.6/2
อาจารย์ที่ปรึกษา
ครูอริสรา สะสม
คำขอบคุณ
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ดีและคุณครูที่ให้คำปรึกษาอย่างดี
บทคัดย่อ อธิบายถึงวิธีการดำเนินงาน ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ
1.หาข้อมูล
2.ปฏิบัติ ถ่ายคลิป
3.เอาลงเว็บ

VDO ไข่เค็ม

ข้อเสนอโครงงาน วิชาคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน
ไข่เค็ม ><“

ทีมพัฒนา
กลุ่ม  ไข่เค็ม

สมาชิกกลุ่ม
นางสาวชนิดา  นิลอุบล เลขที่ 34

นางสาวภัทราวรรณ  โลราช  เลขที่ 43

นางสาววรมน  หมื่นดาบ  เลขที่  46

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูอริสรา สะสม

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ยุวชนรุ่นหลังเริ่มที่จะลืมเลือนขนมไทยโบราณ อาทิเช่นบัวลอย เริ่มหันไปบริโภคอาหารหรือขนมตามค่านิยมของชาวต่างชาติ ในฐานที่ทางกลุ่มขนมบัวลอยซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขนมไทยโบราณ และต้องการสืบสานต่อไป จึงได้จัดทำเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ขนมบัวลอย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับเผยแพร่การทำขนมบัวลอย
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ขนมบัวลอย ให้ลูกหลานในภายภาคหน้า

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
เป้าหมายจะเน้นที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือขนมบัวลอย สำหรับโครงงานของกลุ่มขนมบัวลอย จะมีการรวบรวมวิธีการทำขนมบัวลอยโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ และวีดีทัศน์

รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้คือ

1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงาน ขนมบัวลอย

ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของโครงงานที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์

– จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าและถ่ายทำวีดีทัศน์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

งานที่ทำ

หมายเหตุ

วันที่   1   พ.ย. 2553

สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์

วันที่  10   ธ.ค. 2553

ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล

วันที่   25  ม.ค. 2554

เผยแพร่ วิธีการทำขนมบัวลอย ลงในwww.pimpagan18.wordpress.com

วันที่  30 ม.ค. 2554

ถ่ายทำวีดีทัศน์การทำไข่เค็ม

วันที่ 1 พ.ย. 2554

เผยแพร่วีดิทัศน์สู่1.www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ได้อนุรักษ์วิธีการทำไข่เค็ม ที่ทำมาเเต่โบราณ

– เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่สนใจหรือต้องการทำไข่เค็ม

บรรณานุกรมแหล่งอ้างอิง

http://www.doae.go.th/ni/home/home38.htm

 

ไข่เค็ม

ส่วน ผสม

ไข่เป็ด 10 ฟอง, เกลือ 1 ถ้วย, น้ำ 3 ถ้วย

วิธี ทำ

1. ล้างไข่เป็ดให้สะอาดฟักไว้ให้แห้ง

2. ต้มเกลือกับน้ำให้เดือด ยกลงกรองทิ้งไว้ให้เย็น

3. เรียงไข่เป็ดที่ล้างไว้ในขวดโหล ที่จะดอง เทน้ำเกลือที่ต้มไว้ลงไปจนท่วมไข่ ใช้ไม้ขัดหรือถุงพลาสติกใส่น้ำ กดไข่ให้จมในน้ำเกลือตลอดเวลา ปิดฝาขวด เก็บไว้ประมาณ 2 สัปดาห์

4. นำมาต้มประมาณครึ่งชั่วโมง ตักขึ้นพักไว้ให้เย็น นำมารับประทานได้

หมาย เหตุ

1. สูตรที่ให้นี้เรียกว่าหนึ่งต่อสาม คือ เกลือ 1 น้ำ 3 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรที่รับประทานได้เร็ว

2. ถ้าไม่รีบใช้สูตรหนึ่งต่อสี่ก็ได้ คือ เกลือ 1 น้ำ 4 ใช้เวลา 3 สัปดาห์

ข้อเสนอโครงงาน

Say HI ! by ,,, Namtan ,,,

* ยินดีต้อนรับจ้าาาา >3<